top of page

תקנון האתר

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת משחקים ועזרי למידה להדפסה בלבד, לצורך הוראת אנגלית, והוא בבעלות אורלי גור ומנוהל על ידה.

 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לאורלי גור, בטלפון 052-3933900 או באי-מייל: english@orlygur.co.il

 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין אורלי גור לבינך.

 4.  כל המבצע/ת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר/ה, כי עם ביצוע הפעולה, הוא/היא קרא/ה תקנון זה, וכי הוא/ היא מסכימ/ה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו/לה או למי מטעמו/ה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או אורלי גור ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 5. אורלי גור שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 6. רישומי המחשב של אורלי גור בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

 7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי אורלי גור תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

 8. אורלי גור עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ואורלי גור לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 9. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

 10. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע/ה המזמינ/ה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימ/ה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחוייב/תחויב המזמינ/ה לפי המחירים המעודכנים.

 11. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנות אותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

 12. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

הוראות כלליות

הרשמה לאתר אורלי גור וביצוע הזמנות באתר:

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי מילוי טופס הזמנה המופיע בסיום תהליך הרכישה באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי הכרחי לביצוע ההזמנה.

 2. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמינ/ה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמינ/ה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק.

 4. עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמינ/ה, תבצע אורלי גור בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמינ/ה בדבר אישור העסקה.

 5. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזינ/ה המזמינ/ה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי אורלי גור יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

 6. ככל ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל המזמינ/ה הודעה מתאימה על כך והוא/היא ידרש/תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

 7. יודגש כי כל מזמינ/ה רשאי/ת להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  • המזמינ/ה הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמינ/ה הינה קטינ/ה (מתחת לגיל 18) או אינו/ה זכאי/ת לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו/ה באתר כאילו קיבל/ה את אישור האפוטרופוס.

  • המזמינ/ה הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

  • יובהר כי אורלי גור תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמינ/ה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:

-אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.

-אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים   שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.

-אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

-אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

-אם ישנו חוב כספים לאורלי גור או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

  -אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמינ/ה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמינ/ה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

 2. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

 3.  אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמינה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמינה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

מדיניות פרטיות

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו/ה של המזמינ/ה ובהסכמתו/ה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו/ה של המזמינ/ה למסירה.

 1.  
 2. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לאורלי גור לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמינ/ה וללמוד ממנו/ה על גמירות הדעת שלו/ה בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

 3. אורלי גור אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

 4. אורלי גור נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, אורלי גור לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינים/ות ו/או למי מטעמן אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של אורלי גור.

 5. אורלי גור משתמשת בחברת לאומי קארד, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.

 6. חברת לאומי קארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1

 7. אורלי גור מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמינה.

 8. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק למזמינה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

 9. יודגש כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של אורלי גור  בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות מוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של אורלי גור מראש ובכתב.

 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של אורלי גור מראש ובכתב.

 3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של אורלי גור מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

 4. השמות English with Orly "אנגלית עם אורלי" כן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של אורלי גור  בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 5. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של אורלי גור .

 6. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 7. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

 8. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 9. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

 10. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

bottom of page